Terug naar de resultaten
Voorthof in Riethoven 5561 BE

Voorthof

5561 BE Riethoven
Koopsom € 195.000,- k.k.
Verkocht o.v.

Omschrijving

In RIETHOVEN krijgt u de kans om uw eigen woondroom te realiseren!

Dit bouwperceel heeft een oppervlakte van 524m² en een frontbreedte van circa 14,50 meter.
Gelegen in de nieuwbouwwijk ‘De Rijtacker’ aan de rand van Riethoven. De Rijtacker is een kleinschalige wijk gerealiseerd met een verscheidenheid aan woningtypes.

Prima ontsluitingsmogelijkheden
...
Lees meer

Kenmerken

Soort object Bouwgrond
Lees meer

Omschrijving

English translation below
In RIETHOVEN krijgt u de kans om uw eigen woondroom te realiseren!

Dit bouwperceel heeft een oppervlakte van 524m² en een frontbreedte van circa 14,50 meter.
Gelegen in de nieuwbouwwijk ‘De Rijtacker’ aan de rand van Riethoven. De Rijtacker is een kleinschalige wijk gerealiseerd met een verscheidenheid aan woningtypes.

Prima ontsluitingsmogelijkheden A2/A50/A67 en op fietsafstand van ASML, Maxima MC en de High Tech Campus.

Kadastraal bekend gemeente RIETHOVEN, sectie B, nummer 2725, groot 524m².

Het bouwperceel heeft de bestemming “wonen” met de bouwaanduidingen ‘twee-aaneen’ en ‘vrijstaand’.

Het perceel is geschikt voor onder andere:
• wonen;
• beroepsmatige en bedrijfsmatige activiteiten;
• tuinen, erven en verhardingen;
• water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

Bouwregels (samenvatting):

Hoofdgebouw
• Ter plaatse van de aanduiding ‘vrijstaand’ mogen uitsluitend vrijstaande hoofdgebouwen worden gebouwd.
• Ter plaatse van de aanduiding ‘twee-aaneen’ mogen uitsluitend halfvrijstaande en/of geschakelde hoofdgebouwen worden gebouwd.
• Hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.
• De voorgevel van de woning moet worden gesitueerd in de voorgevelrooilijn dan wel op een afstand van niet meer dan 3 m daarachter.
• De goothoogte mag niet meer bedragen dan 4,5 meter.
• De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 9,5 meter.
• De dakhelling mag niet meer bedragen dan 60°.
• De afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens mag bij:
1. vrijstaande woningen aan beide zijden niet minder bedragen dan 3 meter.
2. twee-aaneen gebouwde woningen aan één zijde niet minder bedragen dan 3 meter.

Bijbehorende bouwwerken
• Bijbehorende bouwwerken mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd.
• De afstand van bijbehorende bouwwerken tot de voorgevellijn mag niet minder bedragen dan 2,5 meter, tenzij dit tot gevolg heeft dat de afstand tot de weg waaraan het hoofdgebouw is gelegen, aan de zijde van de oprit voor een auto minder dan 6 meter bedraagt. In dat geval mag de afstand tot de weg niet minder dan 6 meter bedragen.
• Het onbebouwd oppervlak achter de achtergevelrooilijn mag niet minder bedragen dan 30 m², met dien verstande dat altijd een bijbehorend bouwwerk van 6 m² mag worden gebouwd.
• Het gezamenlijk oppervlak van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 80 m² met inachtneming van het voorgaande gedachtepunt.
• De goothoogte van een bijbehorend bouwwerk mag niet meer bedragen dan 3,2 meter, dan wel, wanneer de maximale goothoogte van het hoofdgebouw lager is, de desbetreffende lagere goothoogte.
• De bouwhoogte bedraagt maximaal 5,5 meter dan wel ten hoogste de bouwhoogte van het hoofdgebouw verminderd met 1 meter.
• Een bijbehorend bouwwerk dat is gebouwd op de perceelsgrens dient een dak te hebben met een helling van maximaal 60° dan wel te zijn voorzien van een plat dak. Het schuine dak dient vanuit de perceelsgrens af te lopen.

De nieuw op te richten woning zal qua beeldkwaliteit ingepast worden in de omgeving. De voorwaarden voor bouw van de woning zijn verankerd in de regels van het bestemmingsplan. De welstandcommissie beoordeeld de aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen.
• Nutsleidingen liggen in de straat.

De complete regels zijn de vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl 

TER INFORMATIE:

Deze brochure is met veel zorg samengesteld, maar omdat wij voor de inhoud ervan in belangrijke mate afhankelijk zijn van de informatie van derden, moet deze als indicatief worden beschouwd en kunnen hieraan derhalve geen rechten worden ontleend.

Tenzij anders is overeengekomen wordt in de koopakte een bepaling opgenomen waardoor de koper, tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen, gehouden is binnen een bepaalde periode een bankgarantie te doen stellen dan wel een waarborgsom bij de notaris te storten ter grootte van 10% van de koopsom.

Rechtsgeldige koopovereenkomst pas ná ondertekening.
Een mondelinge overeenstemming tussen de particuliere verkoper en de particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koop als de particuliere verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge overeenstemming per e-mail of een toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een ‘ondertekende koopovereenkomst’.

De rechten op de inhoud van deze brochure (copyright) zijn voorbehouden aan Verhagen Makelaars.


Verhagen Makelaars
Willibrorduslaan 27
5581 GA WAALRE

040-2212291
info@verhagenmakelaars.nl
www.verhagenmakelaars.nl
In RIETHOVEN you get the chance to realize your own living dream!

This building plot has a surface area of 524m² and a front width of approximately 14.50 meters.
Located in the new housing estate 'De Rijtacker' on the outskirts of Riethoven. De Rijtacker is a small-scale district realized with a variety of housing types.

Excellent accessibility A2/A50/A67 and within cycling distance of ASML, Maxima MC and the High Tech Campus.

Kadastraal known municipality of RIETHOVEN, section B, number 2725, 524m².

The building plot has been zoned as "living" with the building designations "two on one" and "freestanding".
The plot is suitable for, among other things:
- Living;
- professional and business activities;
- Gardens, yards and pavements;
- water and hydrological facilities.

Building regulations (summary):
Main building
- Only detached main buildings may be built at the location of the designation 'freestanding'.
- Only semi-detached and/or linked main buildings may be built in the area of the designation 'two-at-one'.
- Main buildings may only be built within the building surface.
- The facade of the dwelling must be situated in the frontage building line or at a distance of no more than 3 m behind it.
- The gutter height may not exceed 4.5 metres.
- The building height may not exceed 9.5 metres.
- The roof pitch may not exceed 60°.
- The distance from a main building to the lateral plot boundary may be increased:
1. freestanding dwellings on both sides shall not be less than 3 metres in length.
2. two houses built on one side shall not be less than 3 metres in length.
Associated structures
- Associated structures may be built either inside or outside the building surface.
- The distance between the associated structures and the façade line may not be less than 2.5 metres, unless this means that the distance to the road on which the main building is situated on the side of the driveway for a car is less than 6 metres. In that case, the distance to the road must not be less than 6 metres.
- The undeveloped area behind the rear facade spreading line shall not be less than 30 m², with the proviso that an associated structure of 6 m² may always be built.
- The total area of associated structures shall not exceed 80 m², taking into account the above considerations.
- The gutter height of an associated structure shall not exceed 3.2 m or, if the maximum gutter height of the main building is lower, the corresponding lower gutter height.
- The maximum building height is 5.5 metres or the maximum building height of the main building less 1 metre.
- An associated structure built on the boundary of the plot shall either have a roof with an incline of up to 60° or be fitted with a flat roof. The pitched roof shall descend from the edge of the plot.

In terms of image quality, the new house to be erected will fit in with its surroundings. The conditions for the construction of the house are anchored in the rules of the zoning plan. The welfare committee assesses the application for an environmental permit for the building activity.
- Utility lines are located in the street.

The complete rules can be found at www.ruimtelijkeplannen.nl

FOR YOUR INFORMATION:
This brochure has been compiled with great care, but because we are to a large extent dependent on the information of third parties for its content, it must be regarded as indicative and therefore no rights can be derived from it.
Unless otherwise agreed, a provision is included in the deed of sale whereby the buyer is obliged, as security for the fulfillment of his obligations, to have a bank guarantee provided within a certain period or to deposit a deposit at the notary of 10% of the purchase price.
Legal purchase agreement only after signature.
An oral agreement between the private seller and the private buyer is not legally valid. In other words: there is no purchase. A legally valid purchase only takes place if the private seller and the private buyer have signed the purchase agreement. This follows from Article 7: 2 of the Dutch Civil Code. A confirmation of the verbal agreement by e-mail or a sent draft of the purchase agreement is not regarded as a "signed purchase agreement".
This is an automatic translation.
The rights to the content of this brochure (copyright) are reserved by Verhagen Makelaars.

Verhagen Makelaars
Willibrorduslaan 27
5581 GA WAALRE

040-2212291
info@verhagenmakelaars.nl
www.verhagenmakelaars.nl
Overdracht Status Verkocht onder voorbehoud Koopsom € 195.000,- kosten koper Aanvaarding In overleg Bouwvorm Soort object Bouwgrond Bouwvorm N.v.t. Bouwgrond Ja Ligging Aan rustige weg Indeling Perceeloppervlakte 524 m² Kadasteroppervlakte 524 m² Kadastrale gegevens Gemeente Riethoven Sectie D Perceelnummer 2725 Oppervlakte 524 m²

Foto's

Route van naar Voorthof, 5561 BE Riethoven

Brochure

Gebruik het onderstaande formulier om de brochure van deze woning te downloaden.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Neem contact op

Om de inhoud van deze pagina aan te passen dient u in het Realworks Systeem CMS pagina 'Neem contact op' wijzigen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.